Vedtekter for Langaard barnehage AS

1. Eierform
Langaard barnehage AS er en privateid barnehage for barn i alderen 0-6 år som drives innenfor aksjelovens rammer. Eiers navn og adresse: Langaard barnehage AS Lille Bislett 28 0170 Oslo

2. Formål
Eiers formål er å eie og drive barnehager i samsvar med de til en hver tid gjeldene lover, forskrifter og kommunale vilkår for barnehagevirksomhet samt barnehagens egne vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for det pedagogiske arbeide.
Barnehagen skal gi barna mulighet for samvær og lek under tilsyn og omsorg av voksne, og gi gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.
Barnehagen bygger på etiske grunnverdier.

3. Eier
Eier har hele det økonomiske og administrative ansvaret for barnehagen. Eier er forpliktet til å utarbeide fullstendig budsjett for barnehagen og å forholde seg til aksjeloven og regnskapsloven. Revisjon av regnskap foretas av revisor valgt av Langaard barnehage AS

Eier har i samarbeid med daglig leder ansvar for ansettelser, opptak av barn, fastsettelse av oppholdsavgift og fastsettelse og endringer av vedtekter.

Langaard barnehage AS har et internt kontrollsystem som ivaretas av eier i samarbeid med daglig leder. Internkontrollsystemet skal være tilgjengelig og i aktiv bruk i barnehagen.

4. Samarbeidsutvalg
Oppgaver:
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal være med på drøfting av barnehagens verdigrunnlag, fremme kontakt mellom barnehage og lokalmiljø, samt fastsette årsplanen.

Samarbeidsutvalget skal behandle saker som er av betydning for barnehagen, arbeide aktivt for å skape kontakt mellom partene og å finne løsninger i eventuelle konflikter.

Eier har plikt til å forelegge for samarbeidsutvalget saker som er viktige for barnehagens innhold som blant annet endringer i vedtektene, forslag til budsjett, driftsendringer og utnyttelse av inne og ute areal.

Samarbeidsutvalget skal videre påpeke overfor eier dersom barnehagen ikke drives innenfor rammene satt av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett og kan melde dette til tilsynsmyndighet (kommune eller fylkesmann).

Samarbeidsutvalget består av 6 medlemmer hvorav 2 medlemmer velges av foreldreråd og 2 av de ansatte, samt 1 representant fra eier. Utvalget konstituerer seg selv.
Representantene fra foreldre og ansatte velges for 1 år av gangen. Funksjonstiden for eier fastsettes av eier selv.
Daglig leder som ikke er valgt medlem har møte, tale og forslagsrett.

Møter holdes i henhold til fastsatt plan og for øvrig når leder for utvalget finner det nødvendig. For at det skal kunne fattes vedtak må minst 2 medlemmer av utvalget møte.
Det skal skrives protokoll som underskrives av møtedeltakerene.

5. Foreldreråd
Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene skaper et trygt og godt barnehagemiljø.
Foreldrerådet består av alle foreldrene/ foresatte i barnehagen.
Foreldrerådet velger 2 representanter til Samarbeidsutvalget.
Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker av viktighet for forholdet til barnehagen.
Daglig leder har ansvar for innkallelse til det første rådsmøtet.
Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og alminnelig flertallsvedtak gjelder.

6. Opptak av barn
Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen. Opptak av barn skjer hele året men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess.
Dette gjøres gjennom Oslo kommune via Hypernett

Kriteriene er:

  1. Barn av ansatte i Thon Holding AS.
  2. Barn av seksjonseiere i Dalsbergstien 19 (sameiet Lille Bislett).
  3. Søsken etter eldre søskens ansiennitet.
  4. Barn i passende alder for den aktuelle gruppen.
  5. Kjønn for å sikre en rimelig kjønnsmessig fordeling i barnehagen og på den enkelte avdeling.
  6. Ansattes barn.
  7. Barn bosatt i Oslo kommune.

Daglig leder har i samarbeid med eier rett til å fravike rekkefølgen på ventelisten dersom dette er nødvendig for å få den ønskede sammensetning av barn i barnehagen, eller dersom andre særlige forhold taler for det. Klage på avslag på søknad må fremsettes for kommunen. Langaard barnehage AS tilbyr kun heltids plasser.

7. Oppholdsbetaling/ oppsigelse
Foreldrebetalingen fastsettes av eier av Langaard barnehage AS.
Betalingen skjer forskuddsvis den 25 i hver måned.
Betalingen påløper for ubenyttet plass.
Det betales for 11,5 mnd.

Oppsigelse fra foreldre/ foresatte:

Oppsigelse av barn sendes Oslo kommune via Hypernett 
Det er 2 mnd. oppsigelse regnet fra 1 eller 15 i måneden etter mottatt oppsigelse.
Det er ordinær betaling i oppsigelsestiden.
Oppsigelse er ikke mulig i perioden 1. april t.o.m. 1. juni. Dersom barnehagen får inn et nytt barn i oppsigelsestiden kan foreldrebetalingen reduseres i forhold til dette.

Oppsigelse av plassen fra barnehagens side kan skje hvis:

Oppholdsavgiften ikke betales etter purring.
Opptaket er tildelt på uriktige opplysninger.
Langvarig fravær uten at barnehagen varsles.
Foresatte opptrer på en måte som kan sette barn og ansatte i fare.

Eier avgjør dette etter uttalelse fra samarbeidsutvalget.

Dersom oppsigelsestiden fra barn eller personal gjør at fortsatt drift ikke er mulig, gjelder den samme oppsigelsestiden fra eier til foreldre. Det samme er tilfelle hvis barnehagen opphører/ stenger.

8. Åpningstider/ planleggingsdager/ ferie
Langaard barnehage AS holder åpent fra kl. 7.30 til 17.00. mandag t.o.m. fredag. (I Romjul og Påske er åpningstidene: 08.00-16.00)
Barnehagen holder åpent 12 måneder med unntak av uke 28 & 29
Barna skal ha 3 uker sammenhengende ferie hvor den ene uken legges til barnehagens ferieuker.
Barnehagen begynner nytt år 1. august.
Barnehageåret løper frem til 31. juli.
Alle barna skal ha 4 ukers ferie i løpet av et barnehageår.
Foresatte gir beskjed innen 30. april om når barnet skal ha ferie. På bakgrunn av disse meldingene utarbeider daglig leder ferieliste for personalet og sommerdrift av barnehagen
I løpet av året er barnehagen stengt 5 dager for kurs- og planleggingsarbeid. Disse forsøkes avviklet i forbindelse med kommunens planleggingsdager for grunnskolen. Foreldre vil senest en måned før bli orientert skriftlig om stenging i denne forbindelse.
Langaard barnehage AS holder stengt Julaften og Nyttårsaften samt helligdager. Barnehagen stenger kl.12.00 dagen før skjærtorsdag.

9. Leke og oppholdsareal
Barnehagens godkjente leke og oppholdsareal er 245 kvm.

10. Antall barn og aldersfordeling
Langaard barnehage AS er en 4 avdelingsbarnehage med til sammen 63 barn. En småbarnsavdeling med 9 barn og 3 avdelinger med 18 barn på hver avdeling.

11. Vikarordning
Ved sykefravær hos personalet på mer enn 14 dager skal det tas inn vikar. Ved sykdom i arbeidsgiverperioden blir det tatt inn vikar hvis fraværet er så stort at daglig leder vurderer at vikarer må tas inn for å sikre forsvarlig drift. Daglig leder kan gå inn i daglig drift ved behov.

12. Politiattest
Alle som jobber i barnehagen må fremlegge politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

13. Taushetsplikt
Eier, samarbeidsutvalgets medlemmer og barnehagens ansatte har taushetsplikt.

14. Forsikring
Alle barna har ulykkesforsikring i den tiden barna oppholder seg i barnehagen.

Barnehagen er ikke erstatningsansvarlig for tap eller skade på medbrakte eiendeler.

15. Ansvar
Viktige beskjeder til barnehagen eller personalet bør være skriftlig.
De ansatte må ikke ta med barn i bil uten godkjent barnesete.
Barnehagen har rett til å arrangere turer med barna der offentlig eller egne transportmidler benyttes.
Dersom barna skal hentes av andre en foreldre/ foresatte må dette avtales med barnehagen.

16. Vedtektsendringer
Endringer av disse vedtektene foretas av eier etter uttalelse fra samarbeidsutvalget. Vedtektene sendes kommunen til orientering.

17. Opphør og avvikling
Ved opphør av Langaard barnehage AS skal barnehagens gjeld først dekkes. Dersom det er midler til overs, skal disse fordeles i henhold til eiers beslutning.