Verkstedet

Verkstedet er en avdeling med 16 barn i alderen 2-3 år, og 3 voksne.

Det er en avdeling som har et spesielt fokus på rutiner, sosial kompetanse, opplevelse av mestringsfølelse, selvhevdelse og det med gode trygge voksne som støttende stilas. Vi jobber ut i fra barns medvirkning, deres interesser og behov.

En standard uke på Verkstedet inneholder blant annet:

  • ”Ha med dag” hvor barna får ta med en leke hver, vise den frem og fortelle om den.
  • Vi har en fast dag i uken som er turdag, hvor vi kjører vår minibuss opp til Grønnvoll. Her er vi ute i fantastisk natur, hvor vi undrer oss, skaper nysgjerrighet og danner minner.
  • Vi har grupper to ganger i uken som er rettet mot tema vi arbeider med.

I år har vi sosial kompetanse som årstema. Barn i alderen 2-3 år trenger gode rollemodeller, veiledning og støtte, og man støter daglig på sitasjoner hvor de trenger dette. Ut i fra barns medvirkning og interesser velger vi undertemaer som setter sosial kompetanse i fokus. Dette er igjen med på å videreutvikle barns lek, språk og våre fokusområder.

En vanlig dag på Verkstedet:
07.30-08.30 Frokost
09.00-10.45 Utelek
11.00-11.15 Samling
11.30 Måltid 1
13.00 Grupper
14.30 Måltid 2
14.15-17.00 Frilek